This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Welcome to Bron Derw     Croeso I Fron Derw 

**CLINIG Y FFLIW:  CYSYLLTWCH Â NI I DREFNU EICH APWYNTIAD.  PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR FLU APPOINTMENT**

 

PEIDIWCH AG ANFON CEISIADAU CLINIGOL TRWY NEGES E-BOST I'R FEDDYGFA. MAE'N RHAID I'R RHAIN NAILL AI FOD YN YSGRIFENEDIG, TRWY'R POST, Y FFACS NEU'R FFÔN. DIOLCH YN FAWR. PLEASE DO NOT EMAIL THE SURGERY WITH ANY CLINICAL REQUESTS. THESE MUST EITHER BE PUT IN WRITING BY POST, FAX OR PHONE. THANK YOU 

SICRHEWCH EICH BOD YN RHOI GWYBOD I NI AM UNRHYW NEWIDIADAU I RIF EICH FFÔN SYMUDOL. PLEASE ENSURE YOU KEEP US UPDATED OF ANY CHANGES IN YOUR MOBILE NUMBERS.

***NODYN PWYSIG*** IMPORTANT NOTICE***

NEWIDIADAU I'R GWASANAETH GALW HEIBIO AR GYFER CLEIFION BRON DERW O 1 CHWEFROR 2017. CHANGES TO THE WALK IN SERVICE FOR BRON DERW PATIENTS FROM 1ST FEBRUARY 2017. 

CAIFF CLEIFION GALW HEIBIO EU GWELD RHWNG ORIAU 8.30AM A 12.30PM A 1.30PM - 4.00PM WALK IN PATIENTS WILL BE SEEN BETWEEN THE HOURS OF 8.30AM - 12.30PM AND 1.30PM - 4.00PM

(NI CHAIFF MANYLION CLEIFION EU NODI AR Y CYFRIFIADUR RHWNG 12.30PM A 1.30PM. PATIENTS WILL NOT BE ENTERED ON THE COMPUTER BETWEEN 12.30PM - 1.30PM)

SYLWER NAD GWASANAETH BRYSBENNU DAN ARWEINIAD NYRSYS YW HWN. OS YDYCH YN AWYDDUS I WELD MEDDYG, DYLECH DREFNU APWYNTIAD YMLAEN LLAW. PLEASE NOTE THIS IS A NURSE LED TRIAGE SERVICE. IF YOU WISH TO SEE A DOCTOR PLEASE MAKE A PRE-BOOKABLE APPOINTMENT. 

Sefydlwyd y practis gwreiddiol ym 1947 a than fis Tachwedd 2003, roedd wedi'i leoli ar Ffordd Garth. Codwyd yr adeilad presennol yn bwrpasol ac mae'r holl ystafelloedd ymgynghori ar y llawr gwaelod ac mae digonedd o leoedd parcio ar gael i gleifion. Mae ein safle yn cydymffurfio'n llawn â DDA.

The original practice was started in 1947 and until November 2003 was situated on Garth Road. The present building has been purpose built with all consulting rooms on the ground floor, with ample patient parking.  Our premises are fully DDA compliant.

The General Practitioners in the practice are / Y Meddygon Teulu yn y practis yw:

Dr Lauren Kraaijeveld
Dr Nina Cakiroglu
Dr Bethan Jones
Dr Sandy Stuart
Dr Manon Gruffudd

Salaried Doctor / Meddyg Cyflogedig:-
Dr Sian Forster


We are a training practice, and there is usually a fully qualified Registrar (sometimes two) attached to the practice. Due to commitments elsewhere in the running of General Practice Services we occasionally use the services of a locum doctor who is fully qualified in General Practice. 

Rydym yn bractis hyfforddi ac fel arfer mae Cofrestryddion wedi cymhwyso’n llawn (weithiau dau) yn gysylltiedig â’r practis. Oherwydd ymrwymiadau eraill o ran rhedeg Gwasanaethau Meddygon Teulu, weithiau byddwn yn defnyddio gwasanaeth meddyg locwm, sy’n Feddyg Teulu wedi cymhwyso’n llawn.


Foundtion 2 doctors are fully qualified doctors in their second year post graduating and spend 4 months in primary care. Some of these doctors will go on to become GP's (the future of NHS primay care) and we spend time nurturing them along these lines.  They are always supervised by one of the practice GP's.

Mae meddygon Sylfaen 2 yn feddygon cymwys yn eu hail flwyddyn ar ôl graddio ac sy’n treulio 4 mis mewn gofal cychwynnol. Bydd rhai o’r meddygon hyn yn mynd ymlaen i fod yn Feddygon Teulu (dyfodol gofal cychwynnol y GIG) ac rydym yn treulio amser yn eu meithrin i’r perwyl hwn. Maen nhw’n cael eu goruchwylio gan un o Feddygon Teulu’r practis bob amser.


There are two Practice Nurses - Billy Elliott and Jane Ford and Nurse Practitioner's, Stephanie Wynne, Louise Richardson & Rachael Perrin.  They are able to deal with minor illness and acute problems and is able to prescribe the majority of medications available.  She is the preferred opton for an appointment for such conditions as chest infections, ear infections etc.

Mae dwy Nyrs Practis - Billy Elliott a Jane Ford a Nyrs Rhagnodydd, Stephanie Wynne and Louise Richardson. Maent yn gallu delio â mân salwch a phroblemau llym ac mae’n gallu rhagnodi’r rhan fwyaf o feddyginiaethau sydd ar gael. Hi yw’r dewis a ffafrir ar gyfer apwyntiad at gyflyrau fel haint ar y frest, haint ar y glust ac ati.


We also have Health Care Assistant, Glesni Williams and Ceri Jones - blood appointments are available up to 10.30am daily. Appointments must be made for these clinics. INR (Blood clotting monitoring for patients on warfarin) clinics are also held on Tuesday afternoon and Friday morning, again these appointments must be pre-booked.

Mae gennym hefyd Gynorthwyydd Gofal Iechyd, Glesni Williams a Ceri Jones – mae apwyntiadau gwaed ar gael hyd at 10:30am bob dydd. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer y clinigau hyn. Cynhelir clinigau INR (monitro ceulo gwaed ar gyfer cleifion ar warfarin) hefyd ar brynhawn Mawrth a bore Gwener, eto, rhaid trefnu’r apwyntiadau hyn ymlaen llaw.


The Practice Manager (Mrs Shelagh Price)is responsible for the day to day running of the practice and is supported by the Deputy Practice Manager (Mrs Sian Lewis), the Reception Manager (Mrs Sioned Williams) , Jeanette Hughes Reception Team Leader and a team of reception and administrative staff.

Rheolwr y Practis (Mrs Shelagh Price) sy’n gyfrifol am y gwaith o redeg y practis o ddydd i ddydd, gyda chefnogaeth y Dirprwy Reolwr y Practis (Mrs Sian Lewis), Rheolwr y Dderbynfa (Mrs Sioned Williams) a thîm o staff derbynfa a gweinyddol.

 

(Site updated 17/10/2017)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website