slide 1

Consult online

FROM 28TH MARCH 2022, STAFF AND PATIENTS WILL STILL BE REQUIRED TO WEAR FACE COVERINGS IN THE SURGERY. SCREENING QUESTIONS WILL STILL BE ASKED TO ALL PATIENTS ENTERING THE BUILDING. WE THANK YOU FOR FOR YOUR CONTINUED SUPPORT.

PLEASE SEE ONLINE SERVICES FOR THE COMMUNITY PHYSIO SELF REFERRAL LINK/ GWELER GWASANAETHAU AR-LEIN AR GYFER Y CYSWLLT HUNANATGYFEIRIO FFISO CYMUNEDOL

Welsh Government - GP Access Poster

English

rnglish

Welsh

welsh

Croeso i Fron Derw / Welcome to Bron Derw

Meddygon tu allan i oriau, rhif ffon am ddim 111 / New GP Out of Hours contact number will be 111 

Mae e consult ond ar gael i glefion ac cael ei fonitro gan y practis, dydd llun i dydd gwener rhwng 8.30 yb tan 6 yp. Am angen brys yn y nos a penwythnos ffoniwch adran  Meddyg Teulu ty allan o oriau.

 E consult is only available to patients and monitored  by the practice, Monday to Friday  8.30am to 6pm. For urgent need evenings / weekends please contact the GP out of hours.

Gwybodaeth/ Information

Hyd nes bydd rhybudd pellach, bydd y feddygfa'n gweithio o dan y mesurau COVID i leihau'r perygl i staff a'r cleifion fel ei gilydd.  Bydd ein drysau'n parhau ar gau ar gyfer mynediad cleifion llawn i'r feddygfa.  Cymeradwyir mynediad i'r feddygfa drwy apwyntiad yn unig. 

Ar gyfer angen clinigol, bydd gofyn i gleifion ffonio'r feddygfa ar 01248 370900 neu ddefnyddio E-Ymgynghori a chaiff eu cais ei frysbennu gan glinigydd.  Bydd y clinigydd naill ai'n eich e-bostio, eich ffonio, yn rhoi ymgynghoriad dros fideo, neu cynhelir asesiad wyneb yn wyneb os bydd angen i chi ddod i'r feddygfa. Sicrhewch fod eich ffôn ymlaen bob amser er mwyn ateb yr alwad yn ôl, oherwydd os yw'r 3ydd ymgais i'ch ffonio'n methu, gofynnir ichi ailgyflwyno'ch cais.

Cleifion y bydd gofyn iddynt ddod i'r feddygfa.   Bydd hyn drwy apwyntiad yn unig ar amser a roddir gan y derbynnydd neu'r clinigydd.   Bydd angen i chi gadw at ychydig o ganllawiau wrth fynychu'r feddygfa.   Dewch â mwgwd wyneb gyda chi, ac os nad oes gennych un, yna byddwn yn rhoi un i chi.   Peidiwch â gwisgo menig oherwydd bydd angen i chi ddad-heintio'ch dwylo cyn mynd i weld y clinigydd.   Bydd y derbynnydd yn egluro'r mesurau rheoli haint a'r meysydd wedi eu marcio i sicrhau eich bod yn ymbellhau'n gymdeithasol.  Bydd staff yn gwisgo PPE pan fyddwch yn cyrraedd ardal y dderbynfa a'r ystafell glinigol.   Os oes gennych broblemau symudedd, rhowch wybod i'r derbynnydd.  Byddwn yn cynghori cleifion sy'n gyrru i'r feddygfa i aros yn y car nes amser eich apwyntiad.   Peidiwch â chyrraedd yn rhy gynnar, cyrhaeddwch gwpl o funudau cyn eich apwyntiad. 

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd gwasanaethau rheolaidd a gafodd eu gohirio'n cael eu hail-gyflwyno'n araf.  Bydd y rhain yn glinigau wedi eu dyrannu a dim ond trwy apwyntiad y byddant ar gael.  Dyma'r gwasanaethau sydd ar gael bellach: imiwneiddio plant ac oedolion, prawf ceg y groth, pigiadau atal cenhedlu, therapi nyrsio parhaus, gwrthgeulo a fflebotomi, DMARD's.  Bydd mân lawdriniaeth yn parhau ym mis Awst. Cysylltir â chleifion diabetig ac anadlol dros y ffôn pan fydd angen trefnu dyddiad adolygiad, yn ogystal â chleifion sy'n cael meddyginiaeth atal cenhedlu trwy'r geg, oni nodir yn wahanol gan glinigydd.  Eto, bydd mesurau PPE, rheoli haint a phellhau cymdeithasol ar waith. 

Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich rhif ffôn diweddaraf i ni a pheidiwch â mynychu'r feddygfa heb gymeradwyaeth o flaen llaw.

 Presgripsiynau

Os ydych fel arfer yn dychwelyd eich ail-bresgripsiwn yn y feddygfa, defnyddiwch y blwch post o flaen y giatiau, neu ei bostio atom / peidiwch â defnyddio E-ymgynghori. Os ydych chi'n glaf sydd dros 70 mlwydd oed, sydd heb gymorth teuluol a'ch bod yn hunan-ynysu, siaradwch gydag aelod o'r tîm derbynfa.   

Bydd yr holl bresgripsiynau'n cael eu hanfon i'r fferyllfa o'ch dewis chi i'w casglu.   I unrhyw un sydd heb nodi fferyllfa o'ch dewis chi, sicrhewch eich bod yn gwneud hyn nawr neu bydd oedi o ran eich caisOs ydych chi'n symptomatig i dymheredd uchel, twymyn, peswch parhaus a diffyg anadl, PEIDIWCH Â MYNYCHU'R FEDDYGFA.  Defnyddiwch hunan-wiriwr uniongyrchol y GIG a dilynwch y canllawiau a roddir.  Tystysgrifau Hunan-Ynysu, lawrlwythwch y rhain o wefan GIG Cymru.

Ewch i'n tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Until further notice the practice is working under the COVID measures to reduce the risk to both staff and patients alike. Our doors will remain closed for full patient access into the surgery.  Access into the practice is by  approved appointment only. 

For clinical need, patients will be asked to phone the surgery on 01248 370900 or use E consult and your request will be triaged by a clinician. The clinician will either email you, phone you, or use video consultation, or face to face assessment if they need you to come into the surgery.   Please ensure that you have your phone on at all times for the return call, as if on the 2nd failed attempt for them to get through you will be asked to re submit your request. 

Patients who are asked to come into surgery.  This will be by appointment only at a time given by the receptionist or clinician.  There are some guidelines you will need to adhere to when entering the surgery.  Please bring a face mask with you, if you do not have one then one will be provided.  Please do not wear gloves as you will need to sanitise your hands before going through to the clinician.  You will be guided by the receptionist on our infection control measures and social distancing marked areas. Staff will be wearing PPE when you enter the reception area and clinical room.  If you have mobility issues please inform the receptionist.  We advise patients who come by car to stay in the car until your appointment time.  Please so not arrive too early, arrive a couple of minutes before your appointment. 

Over the next few months suspended routine services will be reintroduced slowly. These will be allocated clinics and only available by appointment.  Services available now are: childhood and adult immunisations, smears, contraception injections, continued nurse therapy, anticoagulation and phlebotomy, DMARD's.  Minor surgery will commence in august.   Diabetic and Respiratory patients will be contacted by phone when review is due, as well as patients who are on oral contraception, unless otherwise indicated by a clinician.  Again, as above PPE, infection control and social distancing measures apply. 

Please ensure your phone number is up to date and please do not attend the surgery without prior approval.

Prescriptions 

If you usually drop off your repeat at the surgery, please use the post box on the front of gates, or post in/ do not use E consult.  Patients who are over 70, who have no form of family support and who are self isolating, please speak to a member of the reception team.   

All prescriptions are sent to your chosen pharmacy for collection.  For anyone who has not given the practice their chosen pharmacy, please do so now or this will delay your request.

If you are symptomatic to high temperature, fever, continuous cough and shortness of breath please DO NOT ATTEND THE SURGERY .  Use the NHS direct self checker and follow the guidance given.  Isolation self certifications, please download of the NHS wales website.

Please see our facebook page for up to date information. 

Thank you Bron Derw Medical Centre.  

Gwasanaethau ar lein / Online services:  ( sylwer ddolwen newydd uwchben y tudalen/ Please see new link top page) 

E- Ymgynghori / E Consult -  Defynddiwch E-Ymgynghori ar gyfer pob cais gweinyddol, Cyngor Meddyg Teulu neu gwybodaeth hynangymorth.  Please use E Consult above for all administrative requests, GP advice or self help information. 

FY Iechyd A -Lein / My Health online - Yn ogystal ag archebu ail-presgripsiynau , byddwch yn gallu gwneud, gweld a chanslo eich apwyntiad ymlaen llaw trwy eich cyfrif fy Iechyd a -lein. Gofynnwych i'r Derbynnydd I gyfrestri am y gwasanaeth.  Apwyntiadau ar lein wedi ei atal/ on line appointments suspended

MHOL as well as ordering repeat prescriptions, you will now be able to book , view and cancel your pre booked appointments via your My Health Online Account.  Please ask Receptionist on how to register for this service. ON LINE APPOINTMENTS SUSPENDED DURING COVID

Gwybodaeth GDPR information:

GWARCHOD DATA, MYNEDIAD DEILIAD A GDPR

Mae'r practis yn defnyddio cofnodion cyfrifiadurol a phapur i gadw gwybodaeth glinigol a gweinyddol am gleifion. Gellir rhannu'r wybodaeth hon gyda staff gofal iechyd proffesiynol eraill.   Ni fydd gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti, megis cyfreithwyr neu gwmni yswiriant heb eich caniatâd ysgrifenedig clir chi. Mae'n bosibl byddwn hefyd yn gofyn am eich caniatâd i dynnu lluniau.

Rydym wedi cofrestru gyda'r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth. 

Mae'r hawl gennych i weld copi o'ch cofnodion meddygol. Os byddwch yn dymuno adolygu eich cofnodion meddygol, gofynnwch i aelod o staff.

Mae taflen sy'n esbonio GDPR ar gael ar gais.

DATA PROTECTION, SUBJECT ACCESS AND GDPR

The Practice uses computers and paper records to keep clinical and administrative information about patients, this information may be shared with other healthcare professionals. Confidential information will only be passed to a third party, such as a Solicitor or Insurance company, with your express written permission. We may also ask your permission to take photographs.

We are registered with the Information Commissioners Office

You have a right to view or copy your medical records. Should you wish to review your medical record, please speak to a member of staff.

A leaflet explaining GDPR is available on request

  

  • Sicwrhewch eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i rif eich ffon symudol.  Please ensure you keep us updated of any changes in your mobile numbers.

Sefydlwyd y practis gwreiddiol ym 1947 a than fis Tachwedd 2003, roedd wedi'i leoli ar Ffordd Garth. Codwyd yr adeilad presennol yn bwrpasol ac mae'r holl ystafelloedd ymgynghori ar y llawr gwaelod ac mae digonedd o leoedd parcio ar gael i gleifion. Mae ein safle yn cydymffurfio'n llawn â DDA.

The original practice was started in 1947 and until November 2003 was situated on Garth Road. The present building has been purpose built with all consulting rooms on the ground floor, with ample patient parking.  Our premises are fully DDA compliant.

The General Practitioners in the practice are / Y Meddygon Teulu yn y practis yw:

Dr Richard Stuart   MB ChB  ( Senior partner)

Dr Bethan Jones     MBBS MRCGP

Dr Manon Gryffudd MB ChB DRCOG MRCGP

Dr Michael Barker   MBBch DTM&H MRCP(UK) MRCGP FHEA


Salaried Doctor / Meddyg Cyflogedig:
Dr Elaine Hampton

Dr Nina Cakirolgu  MRCGP DRCOG MFFP

We are a training practice, and there is usually a fully qualified Registrar (sometimes two) attached to the practice. Due to commitments elsewhere in the running of General Practice Services we occasionally use the services of a locum doctor who is fully qualified in General Practice. 

Rydym yn bractis hyfforddi ac fel arfer mae Cofrestryddion wedi cymhwyso’n llawn (weithiau dau) yn gysylltiedig â’r practis. Oherwydd ymrwymiadau eraill o ran rhedeg Gwasanaethau Meddygon Teulu, weithiau byddwn yn defnyddio gwasanaeth meddyg locwm, sy’n Feddyg Teulu wedi cymhwyso’n llawn.

Foundtion 2 doctors are fully qualified doctors in their second year post graduating and spend 4 months in primary care. Some of these doctors will go on to become GP's (the future of NHS primay care) and we spend time nurturing them along these lines.  They are always supervised by one of the practice GP's.

Mae meddygon Sylfaen 2 yn feddygon cymwys yn eu hail flwyddyn ar ôl graddio ac sy’n treulio 4 mis mewn gofal cychwynnol. Bydd rhai o’r meddygon hyn yn mynd ymlaen i fod yn Feddygon Teulu (dyfodol gofal cychwynnol y GIG) ac rydym yn treulio amser yn eu meithrin i’r perwyl hwn. Maen nhw’n cael eu goruchwylio gan un o Feddygon Teulu’r practis bob amser.

Practice Nurses - Jane Ford, Mary Cox, Bryn Williams and Nurse Practitioner's Nic Moore, Rachel Perrin and Advanced Nurse Practitioner, Nicky Horne  They are able to deal with minor illness and acute problems and is able to prescribe the majority of medications available.  They are  the preferred option for an appointment for such conditions as chest infections, ear infections etc.

Mae dwy Nyrs Practis - Jane Ford,  Mary Cox, Bryn Williams a Nyrs Rhagnodydd, Nic Moore, Rachael Perrin   ac Uwch Nyrs Rhagnodydd Nicky Horne. Maent yn gallu delio â mân salwch a phroblemau llym ac mae’n gallu rhagnodi’r rhan fwyaf o feddyginiaethau sydd ar gael. Nhw yw’r dewis a ffafrir ar gyfer apwyntiad at gyflyrau fel haint ar y frest, haint ar y glust ac ati.

We also have Health Care Assistant, Glesni Williams and Dawn Helsby,  blood appointments are available up to 10.30am daily. Appointments must be made for these clinics. INR (Blood clotting monitoring for patients on warfarin) clinics are also held on Monday's and Thursday AM , again these appointments must be pre-booked.

Mae gennym hefyd Gynorthwydd Gofal Iechyd, Glesni Williams ac Dawn Helsby – mae apwyntiadau gwaed ar gael hyd at 10:30am bob dydd. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer y clinigau hyn. Cynhelir clinigau INR (monitro ceulo gwaed ar gyfer cleifion ar warfarin) hefyd ar bore dydd llun a dydd iau, eto, rhaid trefnu’r apwyntiadau hyn ymlaen llaw.

The Practice Manager Mrs Sian Lewis is responsible for the day to day running of the practice, with the support of a team of reception and administrative staff. 

Y  Rheolwr Y Practis Mrs Sian Lewis  sydd yn gyfrifol am rhedeg y practis o ddydd i ddydd, gyda cefnogaeth derbynydd ac gweinyddwyr.

(Site updated 07/06/2022)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website